0492-340252

Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid/conversie

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen kopieermachine.nl en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met kopieermachine.nl overeengekomen worden.

 1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

 1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

 2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als ÈÈn geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

 2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

 2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

 2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, productspecificaties enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

3. Prijzen

 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief BTW als ook exclusief kosten van verzending. Prijzen worden op de artikelinformatiepagina's en gedurende het bestelproces zowel exclusief als inclusief BTW weergegeven

 3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken (kantoormachines) worden productgebonden orderkosten in rekening gebracht en met betrekking tot kantoor verbruiksartikelen tot een bedrag van € 50 euro zijn de orderkosten € 5,95 excl. btw. volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling. Voor grensoverschrijdende transacties gelden afwijkende voorwaarden.

 3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

 3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

4. Levering / retournering

 4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

 4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 4.3 De afnemer is ten opzichte van kopieermachine.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

 4.4 Retourzendingen dient u vooraf aan te melden via het online retour-formulier en dienen gemeld te worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Voor bedrijven worden retourkosten in rekening gebracht van 10% over het totale orderbedrag, met een minimum van EURO 10,- (exclusief BTW). Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Enkel artikelen die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. Totdat wij de goederen retour hebben ontvangen, bent u er zelf verantwoordelijk voor. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze goederen tijdens het transport naar ons. Voor speciaal bestelde artikelen geldt deze regeling niet en worden niet retour genomen en/of gecrediteerd. Hiervan wordt melding gemaakt bij het product.

 

5. Levertijd

 5.1 Alle door kopieermachine.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan kopieermachine.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

 5.2 Overschrijding van de door kopieermachine.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 5.3 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar blijkt zal kopieermachine.nl de afnemer tijdig informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst de ontbinden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden dan door kopieermachine.nl binnen 30 dagen terugbetaald.

 5.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag kopieermachine.nl de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiÎle) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is kopieermachine.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

 5.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 5.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

 5.7 Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur.

 5.8 Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending met een maximum van € 50,- excl. BTW

 

6. Deelleveringen

 6.1 De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

7. Transport/risico

 7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.

 7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

 7.3 Transportschade dient binnen 24 uur via de email aan ons te worden gemeld. Voorzie deze email van uw bestelnummer, van een duidelijke beschrijving van de schade en voeg bij deze email een duidelijke foto van de schade. Schade die na de meldingstermijn van 24 uur gemeld wordt, zal niet meer worden gecompenseerd.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in ÈÈn of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

 8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

 8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

 

9. Betaling en zekerheid

 9.1 Bestellingen via onze webshop of mail dienen uitsluitend via Ideal of vooruitbetaling te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.

 9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

 9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of sursÈance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

 9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier.

 Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

 9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

 9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

 

10. Aansprakelijkheid

 10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

 - aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

 - indirecte schade;

 - gevolgschade;

 - schade wegens gederfde winst;

 - vertragingsschade;

 - schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;

 - schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

 10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.

 10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

 10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

 10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

 10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

 

11. Gebreken; klachttermijnen

 11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 - of de juiste zaken zijn geleverd;

 - of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;

 - of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

 11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.

 11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

 11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

 11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van ÈÈn jaar na aflevering.

 

12. Garantie

 12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.

 12.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

 12.3 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.

 12.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

 12.5 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

 12.6 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

 12.7 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

 12.8 kopieermachine.nl volgt de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant binnen de gestelde garantietermijn. Standaard betreft dit een carry-in garantie tenzij dit anders vermeld is op de productpagina van het defecte artikel. Indien er sprake is van een gebruikersfout kunnen er onderzoekskosten / reparatiekosten worden berekend. Deze kosten zullen altijd voor de reparatie met de afnemer worden gecommuniceerd.

 

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

 13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

 13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

14. Ontbinding overeenkomst

 14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, sursÈance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

 14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van ÈÈn of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

15. Overmacht

 15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

 15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

16. Persoonsgegevens

 16.1 kopieermachine.nl zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. kopieermachine.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.

 16.2 U kunt altijd aan kopieermachine.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan kopieermachine.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die kopieermachine.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.

 16.3 Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer u zich daar tijdens registratie actief (opt-in) voor hebt opgegeven. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u kopieermachine.nl hiervan op de hoogte stellen.

 

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

 17.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

 

kopieermachine.nl

Binnenveld 9A

5763 BT  Milheeze

T: 0492-340252

M: info@kopieermachine.nl

<